FILMAT

Filmat dhe videot e ndryshme arrijnë të bëhen më gjithpërfshirëse me anë të kësaj rubrike, e cila ka për qëllim t’i interpretoj filmat në gjuhë të shenjave.

Films and videos are becoming inclusive by this section, the purpose of which is to interpret them in sign language.