Në gjuhËn tonë

Kjo rubrikë synon t’i interpretoj materialet edukative dhe arsimore në gjuhë të shenjave.

This section aims to interpret the educational materials in sign language.

Filmat dhe videot e ndryshme arrijnë të bëhen më gjithpërfshirëse me anë të kësaj rubrike, e cila ka për qëllim t’i interpretoj filmat në gjuhë të shenjave.

Films and videos are becoming inclusive by this section, the purpose of which is to interpret them in sign language.

Documentary night

“Në gjuhën tonë” organizoi documentary night me anë të së cilës synoi informimin mbi gjuhën e shenjave dhe qasjes ndaj personave të shurdhër.

“Në gjuhën tonë” has organized a documentary night, purpose of which is to inform about sign language and communication with deaf people.

November 18, 2020

Gjatë kësaj jave vazhduam me interpretimin e mësimeve dhe filmave, në javët e ardhshme do të vazhdojmë me interpretimin e materialeve vizuale të cilat do të vendosen në faqen tonë.